ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
ถามตอบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เว็บไซต์ต่างๆ
เว็บไซต์ อปท.

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้มอบหมายให้ นายสมสวย แก้วบุตรดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้กับคนพิการผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบลประทัดบุ อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้จัดโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๔ "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น" การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในห้วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖
วันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ ได้จัดประชุมประชาคม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง การบริหารกิจการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 บ้านประทัดบุ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัมพันธ์ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะแบก ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านโจด ที่ทำการกำนันตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 บ้านกระสัง ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกะลอ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกระต่ายตาย ศาลาสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  - เวลา 14.00 น. งานป้องกันฯและงานสาธารณสุข พนักงานดับเพลิงและกู้ชีพ จำนวน 8 นาย เข้าร่วมงานการปฏิบัติการ kick off ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย - เวลา 15.30 น. นายกวีระชัย เอี่ยมประโคน หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัด อบต.ประทัดบุ นางปิยรัตน์ สุขบรรณ์ ได้นำกำลังพลจากงานป้องกันฯและงานสาธารณสุขจำนวน 10 นาย นำโดย พันจ่าเอกศิริชัย พรรัมย์ นักป้องกันฯ พนักงานป้องกันและพนักงานดับเพลิง 4 นาย พนักงานกู้ชีพ 4นาย ร่วมกับ กำนันอุทัย สุดประโคน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สายตรวจตำบล รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ร่วมตั้งจุดตรวจตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกอบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ กำนันตำบลประทัดบุ นางทิพวรรณ พึ่งป่า ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในเขตอำเภอประโคนชัยจัดกิจกรรม ทำบุญถวายเพลพระธรรมะสัญจร ณ วัดบ้านหินกอง ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกอบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ประทัดบุ คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ นายอุทัย สุดประโคน กำนันตำบลประทัดบุ ปลัดโสภณ สุขสำราญ ปลัดอำเภอประโคนชัย นางทิพวรรณ พึ่งป่า ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลประทัดบุ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในเขตอำเภอประโคนชัยจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน "ณ วัดบ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันบริเวณวัดบ้านประทัดบุและมอบให้หมู่บ้านนำไปปลูกตามโครงการดังกล่าวต่อไปคะ
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลประทัดบุ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในกิจกรรม "อำเภอประโคนชัยพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยไปวัด เติมบุญ ทำความดี วีถีพอเพียง"    ณ  วัดเขาหินกอง บ้านหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 9 - 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโ่ครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 บ้านประทัดบุ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัมพันธ์ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะแบก ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านโจด ที่ทำการกำนันตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 บ้านกระสัง ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกะลอ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกระต่ายตาย ศาลาสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ นำโดยท่านนายกวีระชัย เอี่ยมประโคน ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ วัดประชาสมนึก ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก พระครูธวัชปิยาจาร เจ้าอาวาสวัดประชาสมนึก ท่านได้บรรยายธรรมให้ความรู้ในด้านธรรมมะ ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนได้ใช้หลักธรรมใน การครองตน ครองคนและครองงานร่วมกัน
  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้ประชุมปรึกษาหารือการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรัรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบลประทัดบุ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย เอี่ยมประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00  น. นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน นายก  อบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดบ้านปะทัดบุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองตะหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีทางศาสนาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00  น. นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน นายก  อบต.ประทัดบุ พร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปลอดภัย  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)เด็กสวมหมวกกันน็อกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน เห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อก ทั้งนี้ นายวีระชัย  เอี่ยมประโคน นายก  อบต.ประทัดบุ ได้มอบหมวกกันน็อกให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในการรณรงค์ให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ นำโดยท่านนายกวีระชัย เอี่ยมประโคน ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 และทัศนศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสงคราม - กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการระบบประปาและการเพาะพันธุ์ข้าว
  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ขอขอบคุณท่านกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย และ นายโสภณ สุขสำราญ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลประทัดบุ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 และโครงการเพิ่มพูนความรู้สาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2566 เป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลประทัดบุ สามารถ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านกระสัง ต.ประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด "ประทัดบุเกมส์ ครั้งที่  17" ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม  2565  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จัดทำโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8  ต.ประทัดบุ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  วันที่  29  มิถุนายน  2566  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านกระต่ายตาย
    องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
     สำนักปลัดองค์การบริส่วนตำบลประทัดบุ ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 -25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ ต.ประทัดบุ หมู่ที่ 1 - 8 ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อำนาจหน้าที่
ระเบียบและกฎหมาย
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 796,125
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.